header

Gegevens verzamelen


Het verzamelen van gegevens wordt al zo volledig mogelijk gepland in de onderzoeksopzet. Tijdens de gegevensverzameling moet zo strict als mogelijk is, vastgehouden worden aan deze oorspronkelijke planning. Maar het kan nodig zijn om aanpassingen te maken nadat de gegevensverzameling begonnen is. Er zijn vaak onvoorziene omstandigheden die pas in de praktijk naar voren komen. De kwaliteit van de gegevens moet steeds nauwlettend gevolgd worden.

Verstorende factoren

Tijdens de gegevensverzameling kan blijken dat er verstorende factoren zijn, die de gemeten gedragingen beïnvloeden. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan weersomstandigheden. Wanneer het gemeten gedrag afhankelijk is van de hoeveelheid zonneschijn, is het nuttig om ook de hoeveelheid zonneschijn vast te leggen. Door de verstorende factoren te meten, kan er rekening mee gehouden worden tijdens het analyseren van de gegevens. Daardoor kan het onderzochte effect sneller blootgelegd worden. Maar, overdrijf niet, verzamel liever een aantal gegevens grondig, dan een heel scala aan gegevens oppervlakkig. En hier geldt: extra gegevens zijn alleen nuttig als ze voor alle metingen bekend zijn. Dus beslis hierover in de beginfase van de gegevensverzameling!

Variatie

Ook moet nagegaan worden of er voldoende variatie zit in de geregistreerde gedragingen. Wanneer bijvoorbeeld een meting van de activiteit het volgende oplevert: 90% inactief, 5% matig actief en 5% actief, moet geprobeerd worden om een extra onderscheid te maken binnen de inactieve categorie. Zo kunnen alle observaties nuttig gebruikt worden, en belandt niet 90% in één massacategorie.

Pilot Studie

Om te voorkomen dat de planning in gevaar komt door onvoorziene omstandigheden kan als eerste stap van de gegevensverzameling een 'pilot studie' gedaan worden. Dit is een eerste moment van dataverzameling dat bedoeld is om na te gaan of de geplande manier van dataverzameling in de praktijk werkt. Aan de hand van de uitkomsten kunnen nog (bij voorkeur kleine) wijzigingen aangebracht worden.
Ga verder naar 'Analyse - Algemeen'


- - Home - Contact - -